การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน
1) กรุณาเก็บหลักฐานการซื้อขายไว้ เพื่อใช้ประกอบการรับประกัน
2) ระยะเวลาการรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิตสินค้าแต่ละผู้ผลิตซึ่งจะระบุไว้ที่ใบรับประกันของสินค้านั้นๆ
3) ในกรณีการชำรุดที่เกิดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิต สามารถส่งกลับมาเปลี่ยนสินค้าคืนได้ภายใน 7 วัน
4) ยกเว้นไม่รับประกันสินค้าในกรณีต่อไปนี้

4.1 ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง การจ่ายไฟเกิน การใช้แหล่งจ่ายไฟที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ผลิตระบุ
4.2 ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ สงคราม การจลาจล
4.3 การแตกหักของชิ้นส่วนจากการทำหล่นหรือใช้งานไม่เหมาะสม

5) การรับประกันนี้ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
6) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าที่ระบุไว้ในกรณีที่ไม่มีบัตรรับประกันหรือหลักฐานการชำระเงินมาแสดง