การเปลี่ยนและคืนเงิน

การคืนเงิน
บริษัท ยู เทเลคอม จูเนียร์ จำกัด ไม่มีนโยบายในการขอคืนเงินทุกกรณี เว้นแต่กรณีจำนวนสินค้าในสต๊อกมีจำนวนไม่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อนั้น ลูกค้าสามารถขอคืนเงินที่ชำระเกินกว่าจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกได้ โดยฝ่ายขายจะติดต่อกลับไปยังลูกค้าหากเกิดกรณีดังกล่าว

การเปลี่ยน/ยกเลิก สินค้า
บริษัท ยู เทเลคอม จูเนียร์ จำกัด ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี เว้นแต่เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วเกิดการชำรุด เสียหาย บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

โทรศัพท์ :038-115-259
e-mail : sales@utjmart.com