นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ เพื่อสั่งซื้อสินค้า
เมื่อคุณได้ทำรายการสั่งซื้อหรือลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา คุณจะถูกร้องขอให้กรอกชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือเลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี)

วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้
ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บจะถูกนำไปใช้ในกรณีต่างๆดังนี้

  • ใช้สำหรับปรับปรุงการบริการ
  • ใช้สำหรับทำรายการสั่งซื้อ
  • ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปเปิดเผย จำหน่าย ถ่ายโอน หรือถูกนำไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดโดยปราศจากความยินยอมของคุณ ยกเว้นใช้เพื่อดำเนินรายการซื้อสินค้าตามที่คุณเป็นผู้ทำรายการเท่านั้น
  • ใช้เพื่อการจัดการดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น หรือในการใช้งานเว็บไซต์กรณีต่างๆ
  • ใช้สำหรับส่งจดหมายข่าวในโอกาสต่างๆ
  • อีเมล์ที่คุณกรอกในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า อาจจะถูกใช้ในการส่งรายละเอียดรายการสั่งซื้อ นอกจากนั้นอาจจะถูกนำมาใช้ในการส่งจดมายข่าวเกี่ยวกับข่าวสารของบริษัท ยู เทเลคอม จูเนียร์ จำกัด

 

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

เราใช้การเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกส่งโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ Secure Socket Layer (SSL) และถูกเก็บเฉพาะในระบบการชำระเงินของธนาคาร

การใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลในคุกกี้ (คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการใช้สำหรับเก็บข้อมูลผ่านทาง Web Browser เพื่อจดจำข้อมูลบางอย่างเช่นรายการสินค้าที่รอการชำระเงิน)
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้า เก็บรายละเอียดการใช้งานสำหรับการเข้าใช้งานในอนาคต และเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์สำหรับนำไปทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

การยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณได้ยินยอมข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

*หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศที่นี่